Benxi
90/7/18 đường số 13,
Bình Hưng Hòa, Bình Tân
+84 35 7678 493
Ms Thanh
Văn bản pháp luật vế môi trường

Báo cáo quan trắc

Đối tượng lập Báo cáo quan trắc môi trường: Tất cả các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh,…

Xem thêm
Báo cáo quan trắc
Giấy phép xả thải

Giấy phép xả thải

Đối tượng xin cấp phép xả thải: Tất cả các cơ sở phát sinh nước thải đều phải xin cấp…

Xem thêm

Sổ chủ nguồn thải

Đối tượng đăng ký chủ nguồn thải CTNH: Điều 12, Thông tư 36/2015/TT-BTNMT Hồ sơ đăng ký sổ chủ nguồn…

Xem thêm
Sổ chủ nguồn thải
Đề án bảo vệ môi trường đơn giản

Đề án bảo vệ môi trường đơn giản

Đối tượng lập Đề án bảo vệ môi trường đơn giản: Phụ lục 1B, Thông tư số 26/2015/TT-BTNMTCơ quan thẩm…

Xem thêm

Báo cáo hoàn thành đề án bảo vệ môi trường chi tiết

Đối tượng và thời điểm thực hiện: Khoản 1C điều 9, Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT.

Xem thêm
Báo cáo hoàn thành đề án bảo vệ môi trường chi tiết
Đề án bảo vệ môi trường chi tiết

Đề án bảo vệ môi trường chi tiết

Đối tượng lập Đề án bảo vệ môi trường chi tiết: Phụ lục 1A, Thông tư số 26/2015/TT-BTNMTCơ quan thẩm…

Xem thêm

Kế hoạch bảo vệ môi trường

Đối tượng lập Kế hoạch BVMT: Khoản 1, Điều 18, Nghị định 18/2015/NĐ-CP.Đối tượng lập lại Kế hoạch BVMT: Khoản…

Xem thêm
Kế hoạch bảo vệ môi trường
Báo cáo hoàn thành ĐTM

Báo cáo hoàn thành ĐTM

Đối tượng lập Báo cáo hoàn thành ĐTM: Phụ lục II, Nghị định 18/2015/NĐ-CP.Hồ sơ báo cáo hoàn thành DTM:…

Xem thêm

Đánh giá tác động môi trường (ĐTM)

Đối tượng lập ĐTM: Phụ lục II, Nghị định 18/2015/NĐ-CP.Đối tượng lập lại báo cáo ĐTM: Chương IV, điều 15,…

Xem thêm
Đánh giá tác động môi trường (ĐTM)